Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14/02/2023 07:08 Số lượt xem: 221

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (dưới đây gọi tắt là Nghị quyết). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Các tiêu chuẩn của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, bao gồm:

VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HUYỆN

Thứ nhất, về quy mô dân số:

- Huyện miền núi, vùng cao từ 80.000 người trở lên;

- Huyện không thuộc miền núi, vùng cao từ 120.000 người trở lên.

Thứ hai, về diện tích tự nhiên:

- Huyện miền núi, vùng cao từ 850 km2  trở lên;

- Huyện không thuộc miền núi, vùng cao từ 450 km2 trở lên.

Thứ ba, về số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc: Có từ 13 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 01 thị trấn.

Thứ tư, về tiêu chuẩn của huyện có yếu tố đặc thù:

- Huyện có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50% mức quy định đối với huyện tương ứng; cứ thêm 10% dân số là người dân tộc thiểu số thì được giảm thêm 5% nhưng tối thiểu phải đạt 20% mức quy định đối với huyện tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định.

- Huyện ở vùng Đồng bằng sông Hồng thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn diện tích tự nhiên bằng 70% mức quy định đối với huyện tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định.

- Đối với huyện có nhiều yếu tố đặc thù thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng mức giảm tương ứng với một yếu tố đặc thù.

TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Một là, quy mô dân số từ 150.000 người trở lên.

Hai là, diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên.

Ba là, đơn vị hành chính trực thuộc:

- Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên;

- Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên.

Bốn là, đã được công nhận là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III.

Năm là, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, cụ thể:

- Cân đối thu chi ngân sách: Đủ

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần): 1,05

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế: 80%

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường: 80%

Sáu là, tiêu chuẩn của thành phố có yếu tố đặc thù:

- Thành phố ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với thành phố tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định.

- Thành phố có 02 yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính thành phố tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định: Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; Được xác định hoặc trực thuộc đơn vị hành chính được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với thành phố có nhiều yếu tố đặc thù thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng mức giảm tương ứng với một yếu tố đặc thù quy định.

TIÊU CHUẨN CỦA THỊ XÃ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Một là, quy mô dân số từ 100.000 người trở lên.

Hai là, diện tích tự nhiên từ 200 km2 trở lên.

Ba là, đơn vị hành chính trực thuộc:

- Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên;

- Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên.

Bốn là, đã được công nhận là đô thị loại III hoặc loại IV; hoặc khu vực dự kiến thành lập thị xã đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại III hoặc loại IV.

Năm là, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, cụ thể:

- Cân đối thu chi ngân sách: Đủ

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần): 0,7

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế: 75%

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường: 75%

Sáu là, tiêu chuẩn của thị xã có yếu tố đặc thù:

- Thị xã ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với thị xã tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định.

- Thị xã có 02 yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) bằng 50% mức quy định đối với thị xã tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định: Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; Được xác định hoặc trực thuộc đơn vị hành chính được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với thị xã có nhiều yếu tố đặc thù thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng mức giảm tương ứng với một yếu tố đặc thù quy định.

TIÊU CHUẨN CỦA QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

          Thứ nhất, quy mô dân số từ 150.000 người trở lên.

Thứ hai, diện tích tự nhiên từ 35 km2 trở lên.

Thứ ba, số phường trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên.

Thứ tư, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, cụ thể:

- Cân đối thu chi ngân sách: Đủ

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần): 1,05

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của thành phố trực thuộc trung ương

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của thành phố trực thuộc trung ương.

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế: 90%

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường: 90%

Thứ năm, Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quy định tại bảng 2B Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 về phân loại đô thị đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp thành lập quận thì phải có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận việc đạt tiêu chuẩn quy định đối với khu vực dự kiến thành lập quận.

Thứ sáu, tiêu chuẩn của quận có yếu tố đặc thù:

- Quận ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với quận tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định.

- Quận có 02 yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) bằng 50% mức quy định đối với quận tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định: Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; Được xác định hoặc trực thuộc đơn vị hành chính được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quận có nhiều yếu tố đặc thù thì mỗi tiêu chuẩn chỉ được áp dụng mức giảm tương ứng với một yếu tố đặc thù quy định./.

Nguyễn Văn Đại