Thông báo Lịch trực cuối tuần của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2023

09/02/2023 09:01 Số lượt xem: 150

THÔNG BÁO

Lịch trực cuối tuần của Lãnh đạo Sở Tư pháp

Để kịp thời giải quyết những công việc phát sinh ngoài giờ hành chính. Giám đốc Sở Tư pháp phân công lịch trực của Lãnh đạo Sở vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật mỗi tuần như sau:

Nhóm

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo

Thanh tra Sở

Lãnh đạo

Phòng chuyên môn

1

Hồ Nguyên Hồng

Trần Thị Hồng

Nguyễn Đình Định

2

Đoàn Thị Hồng Nhung

Trịnh Thúy Hằng

Thang Thị Khoa

3

Lê Đăng Việt

Bùi Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Kim Thành

4

Trương Minh Thắng

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Văn Đại

Các Nhóm trực (bao gồm 01 Lãnh đạo Sở, 01 Trưởng phòng chuyên môn và 01 Lãnh đạo Thanh tra Sở) sẽ trực vào 02 ngày cuối tuần theo lịch được phân công (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Ngoài nhóm trực cố định như trên, tùy nội dung, tính chất và địa bàn phát sinh công việc, Giám đốc Sở sẽ triệu tập Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan để phối hợp xử lý.

Giao Thanh tra Sở làm đầu mối theo dõi lịch trực và chuẩn bị các điều kiện phục vụ giải quyết những công việc phát sinh đột xuất (nếu có).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                        

- Bộ Tư pháp (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, CTTr.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hồ Nguyên Hồng

LỊCH TRỰC CUỐI TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

 NĂM 2023

STT

Nhóm trực

Thời gian trực

1

Hồ Nguyên Hồng

Trần Thị Hồng

Nguyễn Đình Định

Thứ 7 ngày 11/02; Chủ Nhật ngày 12/02

Thứ 7 ngày 11/3; Chủ Nhật ngày 12/3

Thứ 7 ngày 08/4; Chủ Nhật ngày 09/4

Thứ 7 ngày 06/5; Chủ Nhật ngày 07/5

Thứ 7 ngày 03/6; Chủ Nhật ngày 04/6

Thứ 7 ngày 01/7; Chủ Nhật ngày 02/7

Thứ 7 ngày 29/7; Chủ Nhật ngày 30/7

Thứ 7 ngày 26/8; Chủ Nhật ngày 27/8

Thứ 7 ngày 23/9; Chủ Nhật ngày 24/9

Thứ 7 ngày 21/10; Chủ Nhật ngày 22/10

Thứ 7 ngày 18/11; Chủ Nhật ngày 19/11

Thứ 7 ngày 16/12; Chủ Nhật ngày 17/12

2

Đoàn Thị Hồng Nhung

Trịnh Thúy Hằng

Thang Thị Khoa

Thứ 7 ngày 18/02; Chủ Nhật ngày 19/02

Thứ 7 ngày 18/3; Chủ Nhật ngày 19/3

Thứ 7 ngày 15/4; Chủ Nhật ngày 16/4

Thứ 7 ngày 13/5; Chủ Nhật ngày 14/5

Thứ 7 ngày 10/6; Chủ Nhật ngày 11/6

Thứ 7 ngày 08/7; Chủ Nhật ngày 09/7

Thứ 7 ngày 05/8; Chủ Nhật ngày 06/8

Thứ 7 ngày 02/9; Chủ Nhật ngày 03/9

Thứ 7 ngày 30/9; Chủ Nhật ngày 01/10

Thứ 7 ngày 28/10; Chủ Nhật ngày 29/10

Thứ 7 ngày 25/11; Chủ Nhật ngày 26/11

Thứ 7 ngày 23/12; Chủ Nhật ngày 24/12

3

Lê Đăng Việt

Bùi Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Kim Thành

Thứ 7 ngày 25/02; Chủ Nhật ngày 26/02

Thứ 7 ngày 25/3; Chủ Nhật ngày 26/3

Thứ 7 ngày 22/4; Chủ Nhật ngày 23/4

Thứ 7 ngày 20/5; Chủ Nhật ngày 21/5

Thứ 7 ngày 17/6; Chủ Nhật ngày 18/6

Thứ 7 ngày 15/7; Chủ Nhật ngày 16/7

Thứ 7 ngày 12/8; Chủ Nhật ngày 13/8

Thứ 7 ngày 09/9; Chủ Nhật ngày 10/9

Thứ 7 ngày 07/10; Chủ Nhật ngày 08/10

Thứ 7 ngày 04/11; Chủ Nhật ngày 05/11

Thứ 7 ngày 02/12; Chủ Nhật ngày 03/12

Thứ 7 ngày 30/12; Chủ Nhật ngày 31/12

4

Trương Minh Thắng

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Văn Đại

Thứ 7 ngày 04/3; Chủ Nhật ngày 05/3

Thứ 7 ngày 01/4; Chủ Nhật ngày 02/4

Thứ 7 ngày 29/4; Chủ Nhật ngày 30/4

Thứ 7 ngày 27/5; Chủ Nhật ngày 28/5

Thứ 7 ngày 24/6; Chủ Nhật ngày 25/6

Thứ 7 ngày 22/7; Chủ Nhật ngày 23/7

Thứ 7 ngày 19/8; Chủ Nhật ngày 20/8

Thứ 7 ngày 16/9; Chủ Nhật ngày 17/9

Thứ 7 ngày 14/10; Chủ Nhật ngày 15/10

Thứ 7 ngày 11/11; Chủ Nhật ngày 12/11

Thứ 7 ngày 09/12; Chủ Nhật ngày 10/12