Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

10/01/2023 14:32 Số lượt xem: 340

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 575/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2023.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, chú trọng cải thiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo, góp phần cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh năm 2023 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và các Nghị định của Chính phủ, gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, hướng tới từng bước xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Nội dung tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó, đặc biệt chú ý tới việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm đúng thẩm quyền, có chất lượng và đảm bảo trình tự theo quy định của pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các TTHC mới được nhà nước ban hành. Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đồng bộ hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; thực hiện giải quyết TTHC không phụ thuộc và địa giới hành chính; nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của địa phương; triển khai thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiết kiệm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức.