I. Giám đốc, Phó giám đốc:

                 1. Giám đốc: Trần Đăng Sâm

-  Di động : 0912026377

-  Email : tdsam.stp@bacninh.gov.vn 

       - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng đề án, báo cáo tổng kết của Ngành trình Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng, các Ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

- Phụ trách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Là chủ tài khoản cơ quan.

       2. Phó giám đốc: Đoàn Thị Hồng Nhung 

-  Số điện thoại: 02222 3 600 688

-  Di động : 0983 589 676

-  Email : dthnhung.stp@bacninh.gov.vn

         Giúp Giám đốc Sở:

- Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau: Thanh tra Sở; Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp;

- Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Tư pháp;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách, theo dõi công tác tư pháp huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh;

- Làm phụ chủ tài khoản cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

           3. Phó giám đốc: Lê Đăng Việt  

-  Số điện thoại: 0222 3 508 282

-  Di động : 0902 204 666

-  Email : ldviet.stp@bacninh.gov.vn 

             Giúp Giám đốc Sở:

- Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách, theo dõi công tác tư pháp các huyện Yên Phong, Quế Võ và thành phố Từ Sơn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

            4. Phó giám đốc: Trương Minh Thắng 

-  Số điện thoại: 

-  Di động : 0985996555

-  Email : tmthang.stp@bacninh.gov.vn 

               Giúp Giám đốc Sở:

- Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách, theo dõi công tác tư pháp các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Thông báo này thay cho Thông báo số 09/TB-STP ngày 04/4/2022 của Sở Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo để các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện; các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp trong công tác./.

BBT