Kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023

11/10/2023 08:59 Số lượt xem: 159

1. Tình hình triển khai thực hiện.

1.1. Việc thực hiện xây dựng các phần mềm số hóa và cơ sở dữ liệu ngành tư pháp.

- Trong năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục việc Số hóa Sổ hộ tịch, tiến hành số hóa các dữ liệu hộ tịch tại 126 xã, phường, thị trấn và 8 huyện, thị xã, thành phố. Đã tiến hành số hóa trên 350.000 hồ sơ hộ tịch bản giấy thành bản điện tử. Tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu số hóa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuận tiện cho việc quản lý và tra cứu hồ sơ công dân. Đồng thời tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu dịch vụ công tỉnh với phần mềm Hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch đồng thời trên 2 phần mềm trên, thuận tiện cho việc số hóa kết quả thủ tục hành chính.

- Sở Tư pháp đã xin ý kiến Bộ Tư pháp và tiến hành xây dựng khung các dự án phần mềm của ngành tại địa phương phù hợp với dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, kết hợp việc chứng thực điện tử và chứng thực bản giấy trên cùng một thủ tục hành chính, cùng một phần mềm hệ thống để thực hiện giải quyết TTHC.

1.2. Triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính

- Thực hiện Công văn số 4096/VPCP-KSTT ngày 05/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng và Công văn số 2721/BTP-HTQTCT ngày 30/6/2023 của Bộ Tư pháp về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2216/KH-UBND ngày 07/7/2023 về việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông; trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành liên quan trong việc tổ chức tập huấn thực hiện quy trình liên thông cho đối tượng thuộc ngành quản lý.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, Sở Tư pháp đã tiến hành tạo tài khoản trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử cho người có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch (Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã), cán bộ tư pháp- hộ tịch và cán bộ văn thư của 126 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổng số tài khoản lập mới là 513 tài khoản; đồng thời, từ ngày 24 đến 27/7/2023 đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 lớp tập huấn triển khai thực hiện hai nhóm TTHC liên thông cho 270  người là Chủ tịch/Phó chủ tịch và cán bộ, công chức tư pháp -hộ tịch tham gia vào quy trình giải quyết hai nhóm TTHC liên thông; Ban hành văn bản số 597/STP-HCBTTP ngày 14/7/2023 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện 2 nhóm liên thông đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tính đến ngày 25/9/2023 toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 3293 trường hợp  liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và 56 trường hợp liên thông/157 trường hợp đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

2. Một số vướng mắc khi thực hiện.

- Việc tính phí, lệ phí khi thực hiện chứng thực điện tử còn nhiều khó khăn, bất cập trong cách xây dựng, chưa xây dựng được hệ thống thống nhất để tiến hành thu phí chứng thực điện tử tại cơ sở.

- Phần mềm Dịch vụ công quốc gia thường xuyên bị chậm, không liên thông ngay sau khi công dân nộp hồ sơ, dẫn đến tình trạng cán bộ Tư pháp không thể kịp thời tiếp nhận, để giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. Việc chuyển hồ sơ sau khi cán bộ Tư pháp làm xong phần việc của mình trên Hộ tịch điện tử để chuyển liên thông tới các cơ quan xử lý hồ sơ tiếp theo cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Việc thực hiện 06 bước nộp hồ sơ của Công dân khi thực hiện liên thông thường xuyên xảy ra những lỗi phát sinh khi cập nhật hồ sơ, đăng tải các văn bản, giấy tờ. Rất nhiều lúc công dân nộp đủ 06 bước hoàn thành nhưng hệ thống không phát sinh hồ sơ ngay trong phần mềm hộ tịch điện tử mà mấy tiếng sau, hoặc sang ngày hôm sau mới chuyển thành công gây khó khăn, ức chế cho công dân đi làm những TTHC mà thời gian thực hiện là trong một ngày làm việc.

- Việc không thể liên thông qua Dịch vụ công của tỉnh gây rắc rối cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi làm hồ sơ đơn. Các thủ tục đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại khai tử, nếu đang nhập qua phần mềm dịch vụ công tỉnh thì thường xuyên xảy ra việc chậm liên thông. Đa phẩn các thủ tục hành chính tại Tư pháp cơ sở là thủ tục hành chính giải quyết trong ngày, nhưng do lỗi khách quan, nhiều thủ tục đã tiến hành tiếp nhận, nhưng mất rất nhiều ngày sau mới liên thông qua phần mềm thực hiện của Bộ Tư pháp dẫn đến tình trạng không khớp với số sổ, số hồ sơ trên phần mềm liên thông, nếu không nhập vào thì không thể in biên lai thu phí, gây nhiều bất cập, khó khăn cho cán bộ tư pháp khi thực hiện các thủ tục hộ tịch khác không qua liên thông.

- Một số máy tính của cán bộ Tư pháp cấp xã, phường có cấu hình thấp, cài hệ điều hành thấp (Windows 7) không được hỗ trợ sử dụng nên không thể cài các phần mềm hỗ trợ liên thông TTHC.