Công khai số liệu điều chỉnh nguồn kinh phí chờ biên chế năm 2023

28/08/2023 09:39 Số lượt xem: 265

Tải nội dung Quyết định tại đây

Tải phụ lục kèm theo Quyết định tại đây