Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong

15/06/2020 09:06 Số lượt xem: 86

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Phát huy những kết quả đã đạt được trong tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên địa bàn xã năm 2019, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2020, đặc biệt là công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Yên Phong 2C và dự án VSIP2. Trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy, UBND xã Tam Giang với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 với tư cách là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam một cách sâu rộng, hiệu quả, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Thực hiện chủ đề xuyên suốt: Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chủ đề năm 2020 phục vụ Đại đội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 14/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Yên Phong và Đảng ủy, UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ, đảng viên tại địa phương. Tham dự có đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Yên Phong, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Giang và đông đảo cán bộ, đảng viên của xã Tam Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu chuyên đề: Những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Một số kết quả chủ yếu của kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất, Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chuyên đề về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Chuyên đề Luật Đất đai năm 2013 tập trung vào nội dung sở hữu về đất đai, quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu về đất đai, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đi sâu về nội dung thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và táo định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Các Chuyên đề được giới thiệu tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương.

 Ghi nhận chung tại Hội nghị, các đảng viên của Đảng bộ xã Tam Giang bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện đối với địa phương, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Những nội dung được phổ biến gần gũi và thiết thực góp phần để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Hiến pháp, pháp luật góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện Yên Phong đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương được tìm hiểu quy định pháp luật rất cần thiết, bổ ích. Mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm tới phong trào chung của địa phương nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đại biểu cũng khẳng định với những kiến thức đã được truyền đạt tại Hội nghị sẽ áp dụng vào thực tế gia đình, tích cực tuyên truyền vận động hàng xóm, cộng đồng dân cư tham gia tìm hiểu và thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh, Huyện trong việc trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, thay đổi nhận thức và hành vi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại hội nghi

  

  

Phương Minh