Tiêu chí sắp xếp văn bản và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hệ thống hoá văn bản

22/02/2023 08:41 Số lượt xem: 459

Tiêu chí sắp xếp văn bản trong Tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục văn bản được quy định tại Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Bao gồm các tiêu chí cụ thể sau:

 - Lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan hoặc lĩnh vực do cơ quan hệ thống hóa quyết định;

- Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn;

- Thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau;

- Tiêu chí khác phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.

 Đối với trường hợp văn bản có nội dung điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau thì khi sắp xếp, người thực hiện hệ thống hóa có thể sắp xếp văn bản đó tại tất cả các lĩnh vực liên quan và ghi chú sự liên quan của văn bản đến các lĩnh vực khác nhau tại số, ký hiệu văn bản trong lĩnh vực đầu tiên mà văn bản được sắp xếp vào. Tuy nhiên, khi thống kê số lượng tổng hợp văn bản trong Danh mục (số liệu tổng hợp tất cả các lĩnh vực) thì các văn bản liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp vào nhiều lĩnh vực khác nhau chỉ được tính 01 (một) lần, tránh trùng lặp.

 Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hệ thống hóa văn bản Đây được coi là nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả của việc hệ thống hóa văn bản, bởi lẽ công tác này có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, đơn vị. Nếu các cơ quan, đơn vị không rõ trách nhiệm, không phối hợp chặt chẽ thì việc hệ thống hóa văn bản sẽ không đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hệ thống hóa văn bản được quy định tại Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, đồng thời, có bổ sung quy định quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trong việc hệ thống hóa văn bản theo hướng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước quy định. Cụ thể như sau:

-  Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân xây dựng và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch hệ thống hóa.

- Các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện hệ thống hóa văn bản theo trình tự hệ thống hóa văn bản và gửi kết quả cho tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để tổng hợp. Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp thực hiện hệ thống hóa văn bản theo trình tự hệ thống hóa văn bản và gửi kết quả đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp để tổng hợp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản cấp tỉnh, cấp huyện hệ thống hóa văn bản theo trình tự hệ thống hóa văn bản và gửi kết quả cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để tổng hợp. Trong trường hợp phải tiến hành rà soát bổ sung thì việc rà soát bổ sung được thực hiện theo nội dung, trình tự, thủ tục rà soát văn bản quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Có thể thấy, việc quy định trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản thuộc về đơn vị chuyên môn sẽ bảo đảm độ chính xác cao của kết quả hệ thống hóa văn bản dựa trên nguyên tắc phù hợp với chức năng quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp, giúp các cơ quan này tập trung làm tốt vai trò đầu mối, quản lý nhà nước trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

-  Tổ chức pháp chế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, công bố

Hồ sơ hệ thống hóa văn bản trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân gồm: Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; Tập hệ thống hóa văn bản; Các danh mục văn bản; Hồ sơ rà soát văn bản bổ sung (nếu có); Các tài liệu khác có liên quan.

-  Quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trong việc hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Quy định này giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ động trong việc tổ chức, phân công các đơn vị trực thuộc thực hiện hệ thống hóa văn bản, phù hợp với tính chất đặc thù về tổ chức, bộ máy của các cơ quan.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản về Bộ Tư pháp trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày công bố kết quả hệ thống hóa theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 167 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thu Thủy