GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2023/TT-BTP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

14/02/2023 07:09 Số lượt xem: 3995

Ngày 16/01/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/3/2023, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8. (Thông tư 16/2018/TT-BTP được thay thế bởi hai Thông tư: 04/2021/TT-BTP và 01/2023/TT-BTP).

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi tiết về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: trách nhiệm báo cáo; kỳ báo cáo; thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức và phương thức gửi báo cáo; mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo và việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo.

2. Đối tượng áp dụng tại địa phương:

Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, gồm: Tòa án nhân dân; Công an nhân dân; Hải quan; Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức Thống kê tập trung; cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm báo cáo:

Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại Điều 5 và bảo đảm thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

 Các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại Điều 5 Thông tư này và gửi đến cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp nơi tổ chức đóng trụ sở biết.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm: Báo cáo định kỳ hằng năm; Báo cáo chuyên đề; Báo cáo đột xuất.

5. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

6. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo.

7. Chỉnh lý, bổ sung báo cáo: Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung và phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền, đóng dấu theo quy định. Trường hợp báo cáo bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó không có giá trị báo cáo.

8. Quy định về các biểu mẫu báo cáo:

Việc báo cáo được thực hiện theo các mẫu quy định tại Thông tư này: Đề cương báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính; Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Trần Thị Tích (giới thiệu)
Nguồn: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật