Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 tại thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

24/03/2022 14:22 Số lượt xem: 1914Hình ảnh tại hội nghị

Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (dưới đây gọi tắt là Hội đồng); Kế hoạch số 29/KH-HĐPH về xây dựng mô hình điểm về PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 24/3/2022, Hội đồng tỉnh, Sở Tư pháp, Tổ Công tác của Hội đồng tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ, Đảng uỷ, UBND xã Việt Hùng, huyện Quế Võ tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho cán bộ và Nhân dân thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ. Tới dự, có đồng chí Trương Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, các đồng chí trong Tổ Công tác của Hội đồng tỉnh, huyện, cấp uỷ, chính quyền xã Việt Hùng và đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn Guột xã Việt Hùng.

Thay mặt UBND huyện Quế Võ, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ phát biểu chỉ đạo, khẳng định mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình, nhằm: Thể chế hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Kết luận số 80-KL/TW, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn; Xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác PBGDPL, trong đó cơ quan tư pháp các cấp đóng vai trò nòng cốt, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong công tác PBGDPL; quá trình triển khai đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng thực chất, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và Nhân dân ở cơ sở quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác của mỗi người, tạo nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong từng cộng đồng dân cư và mỗi người dân; từng bước hạn chế  vi phạm pháp luật, giảm thiểu các chi phí của Nhà nước và người dân phải bỏ ra để giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh do người dân không hiểu biết pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Tạo sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; Thực hiện các giải pháp đồng bộ, xây dựng và thực hiện thành công mô hình điểm, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai trên địa bàn trong những năm tiếp theo.

            Tại buổi phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh chia sẻ những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các nội dung về sở hữu đất đai; quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…đồng thời trao đổi, tư vấn các vấn đề còn vướng mắc, chưa hiểu trong thực hiện pháp luật, đặc biệt trong chấp hành quy định pháp luật về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn. 

            Đây là hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp đầu tiên của Kế hoạch xây dựng mô hình điểm. Trong thời gian tới, Hội đồng tỉnh, Sở Tư pháp, Tổ Công tác của Hội đồng tỉnh sẽ phối hợp với UBND, Hội đồng, Tổ Công tác cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị làm điểm mô hình tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, khu phố cho cán bộ và Nhân dân, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện pháp luật, chính sách của tỉnh và địa phương./.

Lê Thị Kim Ngân