Công khai số liệu điều chỉnh nguồn kinh phí chờ biên chế năm 2023

06/09/2023 10:37 Số lượt xem: 188

Tải nội dung Quyết định của Sở Tư pháp tại đây