Ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh.

06/02/2024 17:21 Số lượt xem: 54

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành Quyết định số 38/QĐ-HĐPH về Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024.

Bám sát các nội dung của Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, ngày 5/02/2024 Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-HĐPHLN về Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh.

Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành tập trung triển khai các hoạt động sau:
- Triển khai Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 32/KHPH/STP-TAND ngày 15/9/2022 giữa Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh với TAND tỉnh Bắc Ninh về thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án.

- Tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện TTLT số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKANDTC.

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng: Thường xuyên rà soát, kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có sự thay thế, bổ sung thành viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKANDTC hoặc vì lý do khác.

- Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Tiếp tục cung cấp, đặt, kiểm tra, thay thế Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật tại trụ sở các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng đọc được thông tin về trợ giúp pháp lý) hoặc các phương thức truyền thông khác như xây dựng bài viết, phóng sự, chuyên đề về hoạt động trợ giúp pháp lý để đăng trên các phương tiện truyền thông như báo in, báo mạng hoặc các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông.

- Cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; cung cấp danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; cung cấp băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ.

- Thực hiện đầy đủ hoạt động giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC và thực hiện các hoạt động phối hợp khác để nâng số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được chuyển tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
- Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý sửa đổi, các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý mới ban hành, các Bộ luật, luật tố tụng và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho người có thẩm quyền trong tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Tăng cường tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện TGPL.
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân nói chung và các thành viên trong Hội đồng ở địa phương nói riêng; tăng cường việc trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong các lĩnh vực pháp luật, trong đó chú trọng việc giới thiệu, chuyển gửi các vụ việc trong lĩnh vực pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính; nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và tiếp cận sớm với dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng tốt./.


                                                                                                  Nguyễn Văn Hải