V/v Báo cáo THTH công tác đấu thầu năm 2018

05/06/2017 10:50 Số lượt xem: 4340

Căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày  05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 và theo quy định tại Điều 44: “Trách nhiệm về báo cáo công tác đấu thầu” của Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm vừa qua, xác định những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung và số liệu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đề cương và  mẫu Biểu (gửi kèm).

2. Phương thức, thời hạn gửi báo cáo:

* Phương thức gửi báo cáo: Việc nộp báo cáo bắt buộc thực hiện đồng thời theo các phương thức sau:

+ Gửi báo cáo trực tiếp bằng văn bản (gồm phần nội dung báo cáo và phần tổng hợp số liệu theo mẫu biểu);

          + Gửi file word nội dung báo cáo và file excel phần tổng hợp số liệu báo cáo theo đề cương và các mẫu Biểu vào địa chỉ email: xdcb.bn@gmail.com. Yêu cầu định dạng chấm, phẩy đối với phần thập phân theo quy định của Việt Nam, tiêu đề gửi file bao gồm tên đơn vị gửi, số hiệu văn bản (Ví dụ: UBND huyện A gửi báo cáo số 01/BC-UBND sẽ có tiêu đề là UBNDA_01_BC_UBND).

(Khi triển khai thực hiện nếu các cơ quan, đơn vị có vướng mắc đề nghị liên hệ với đ/c Cát Văn Khải: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; ĐT: 0961.093.688 để được giải đáp).

* Thời hạn gửi báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo các nội dung trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh./.

DOWNLOAD NỘI DUNG CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5049

Đã truy cập : 43569080