Một số định hướng công tác quản lý đầu tư công năm 2020

06/12/2019 15:29 Số lượt xem: 92

Sáng ngày 03/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả công tác đầu tư công năm 2019 và giải pháp thực hiện năm 2020. Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, đồng thời đề xuất một số định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

Một số định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 202 đưa ra tại Hội nghị như sau:

Thứ nhất, bám sát các mục tiêu đặt ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính liên quan tới công tác tăng cường quản lý đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thứ hai, triển khai thực hiện Luật Đầu tư công mới và các văn bản, Nghị định hướng dẫn.

Thứ ba, năm 2020 tập trung hoàn thành các dự án đang chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ. Đối với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới năm 2020, các đơn vị chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện hoàn tất các thủ tục để khởi công trong 6 tháng đầu năm.

Thứ tư, Các đơn vị tập trung rà soát để đánh giá kết quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của đơn vị mình. Sau khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các bước tiếp theo.

Thứ năm, đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định; đặc biệt đối với các nội dung quy hoạch, tổng mức đầu tư và quỹ đất đối ứng hoàn trả vốn đầu tư dự án BT. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về triển khai thực hiện theo Quy định của Nghị định 63/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2019/NĐ-CP đối với các dự án PPP nói chung và dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4761

Đã truy cập : 43569170