Kết quả sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030

15/11/2019 13:19 Số lượt xem: 631

* Kết quả đạt được sau 5 năm:

Tích cực triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế và một số chủ trương, chính sách lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được nhiều kết quả quan trọng: Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, năm 2019 gấp 1,7 lần năm 2014; bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2019 gấp 1,55 lần năm 2014; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ, ước cả năm 2019 khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 9,75%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,5% (năm 2014 tương ứng là 95,8% và 4,2%).

Ảnh minh họa; nguồn: Internet

Tích cực thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (tập trung cao xây dựng và triển khai các quy hoạch, đề án, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển toàn diện các lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, mô hình một cửa cấp xã...; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ và hiệu quả quản lý của nhà nước…); Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại (tăng cường công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đến kết cấu cấu hạ tầng giao thông, điện, nước theo hướng đồng bộ, hiện đại có tính liên kết cao, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, thu hút đầu tư theo hình thức PPP; triển khai nhiều công trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của tỉnh); Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập (Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực: năm 2019 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 16%, công nghiệp và xây dựng là 51,7%, dịch vụ là 32,3%; năm 2014 tỷ lệ tương ứng 29%; 47,6%; 23,4%; điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng mở rộng mạng lưới trường, lớp học; lựa chọn một số trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tiềm năng, định hướng xây dựng, đầu tư thành các trường trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao tay nghề như các trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề... Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trung tâm nghiên cứu và đào tạo, làng đại học. Thực hiện hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong xây dựng trường đại học và bệnh viện công lập tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, thu hút, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật, Đại học Dược, Đại học Ngoại Thương, Tài nguyên Môi trường… nhằm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng).

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, đã triển khai thực hiện 120 đề tài, dự án; chuyển giao gần 260 quy trình kỹ thuật áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới phục vụ các lĩnh vực sản xuất và triển khai nhiều đề án xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp và làng nghề. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm:

Đối với ngành công nghiệp: thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành công nghiệp; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, quy mô và năng lực tăng, đóng góp lớn vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh; năm 2019 quy mô công nghiệp gấp 2,1 lần năm 2014; tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp luôn chiếm trên 70% trong GRDP, là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu cả nước về phát triển công nghiệp. Công nghiệp hỗ trợ luôn được quan tâm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu, cụm công nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh phát triển.

Đối với ngành nông nghiệp: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh các hình thức liên kết, tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản. Giá trị trồng trọt trên 1 ha canh tác tăng từ 91,2 triệu đồng/ha năm 2014 lên 102 triệu đồng/ha năm 2018. Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tăng cường. Tích cực thực hiện Đề án ”mỗi xã, phường một sản phẩm”, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm phát triển làng nghề và kinh tế làng nghề.

Ảnh minh họa; nguồn: Internet

Đối với ngành dịch vụ: Hoạt động thương mại - dịch vụ mở rộng, chuyển dịch theo hướng văn minh, hiện đại, hạ tầng thương mại, dịch vụ được tăng cường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch tiêu dùng ước cả năm 2019 gấp 2 lần so với năm 2014. Hoạt động ngoại thương có bước đột phá; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2014 đạt 40,3 tỷ USD thì cả năm 2019 ước đạt 62,7 tỷ. Đẩy mạnh phát triển du lịch, tổ chức hiệu quả nhiều chương trình, sự kiện và tour du lịch kết nối với các địa phương trong vùng. Dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải; dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Lĩnh vực đầu tư công: Thực hiện tái cấu trúc đầu tư công, chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định tại Luật, Nghị định của Quốc hội, Chính phủ …Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đầu tư công. Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 28.398 tỷ đồng.

Lĩnh vực ngân hàng: Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, đảm bảo đúng chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, của Tỉnh; nợ xấu từ 4,5% (năm 2011), đến nay, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh và duy trì quanh mức 1% (thấp hơn nhiều so với mức giới hạn cho phép của ngân hàng nhà nước).

Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước, đã hoàn thành cổ phần hóa 03 doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện rà soát, phân loại, xác định phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế: Tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2018 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ hạng 15 toàn quốc (tăng 2 bậc so với năm 2017); Bắc Ninh được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Đầu tư trong nước lũy kế đến ngày 20/10/2019, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.315 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 157.327 tỷ đồng; đầu tư nước ngoài đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.451 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.436 triệu USD; phát triển doanh nghiệp có 16.318 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 238.545 tỷ đồng, trong đó có 1.312 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là 55.429 tỷ đồng và 3.203 đơn vị trực thuộc.

Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa: Thực hiện điều chỉnh chức năng đô thị trong cơ cấu không gian vùng Thủ đô với vai trò Bắc Ninh nằm trong vùng trung tâm mở rộng; phát triển đô thị Bắc Ninh theo định hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”, cân bằng quá trình phát triển đô thị với chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai, hoàn thành các công trình giao thông lớn có tính chất liên kết vùng và ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh...; thực hiện tốt Chương trình phát triển nhà ở xã hội, tăng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, toàn tỉnh có 27 dự án nhà ở công nhân đáp ứng chỗ ở cho khoảng 220.000 công nhân; 20 dự án nhà ở thu nhập thấp khi hoàn thành có 16.500 căn hộ, đáp ứng cho khoảng 66.000 người; 05 dự án nhà ở sinh viên khi hoàn thành đáp ứng chỗ ở cho 11.600 sinh viên.

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng xây dựng nhà nước quản lý và phục vụ. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, công khai các thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm Hành chính công của tỉnh, của các huyện. Tổ chức, sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

* Mục tiêu trong thời gian tới:

Quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, nâng cao tỷ trọng khu vực dịch vụ, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong GDP; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; giữ vững vị trí là cực tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; tăng cường ứng dụng những xu hướng và thành tựu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung cao cho việc xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh” gắn với phát triển bền vững và tăng trưởng xanh./.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6497

Đã truy cập : 43748946