Truy cập nội dung luôn

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 gắn với thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn thi hành (Nghị định 34/2018/NĐ-CP, Nghị định 38/2018/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP), đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng, ổn định, an toàn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành quy định của pháp luật. UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1418

Đã truy cập : 42938786

Thời tiết ngày 19/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server