THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU TRÊN CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

25/09/2019 07:33 Số lượt xem: 108

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đăng tải các Tài liệu có liên quan trên Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn để  phục vụ công tác tuyên truyền.

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, chi tiết Tải tại đây.

Ban biên tập