Sở Tư pháp Tăng cường công tác Tuyên truyền phòng chống tham nhũng

24/09/2019 10:45 Số lượt xem: 101

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch của UBND tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

- Khai thác Tài liệu do Sở Tư pháp biên soạn và đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp tại Chuyên mục: Hỗ trợ doanh nghiệp từ ngày 26/9/2019 phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến của cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, ĐT: 0914664113, Email: pbgdplbn@gmail.com để được hướng dẫn, giải đáp./.

BBT