Quyết định về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam

05/10/2017 14:28 Số lượt xem: 3244
Hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu

của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NÐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Ðầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 221/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;

Căn cứ Thông báo kết luận số 197-TB/TU ngày 21/3/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam xây dựng nhà máy ép dầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kết luận số 07-KL/TU ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tại phiên họp ngày 22/3/2016;

Căn cứ Văn bản số 90/CV-TTHÐND17 ngày 12/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Ðầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

1. Ðiều kiện hưởng hỗ trợ đầu tư

1.1. Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng trở lên (không tính vốn lưu động).

1.2. Dự án tạo việc làm ổn định cho 200 lao động trở lên và phải sử dụng tối thiểu 50% lao động trong tỉnh.

1.3. Ðóng góp cho ngân sách tỉnh ổn định hàng năm từ 200 tỷ đồng trở lên kể từ thời điểm sau 02 năm khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

1.4. Dự án thực hiện hoàn thành và được nghiệm thu trước ngày 31/12/2020.

1.5. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam phải có văn bản cam kết, nếu không đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ sẽ phải hoàn trả kinh phí được hưởng và chịu lãi suất của ngân hàng thương mại tại thời điểm hưởng hỗ trợ.

2. Nội dung hỗ trợ đầu tư

2.1. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam được giao đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, diện tích khoảng 6,0 ha.

2.2. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam được cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh không quá 100 tỷ đồng, với mức lãi suất 0%. Thời gian cho vay không quá 5 năm.

3. Thời điểm hỗ trợ đầu tư

3.1. Đối với hình thức giao đất

Ngay sau khi dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất để thực hiện dự án.

3.2. Đối với hình thức cho vay từ Quỹ Ðầu tư phát triển tỉnh

Ngay sau khi dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, được bàn giao đất để thực hiện dự án; phù hợp theo quy định về điều kiện cho vay tại khoản 2 Ðiều 12, Quyết định số 326/QÐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du và Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

BBT
Nguồn: Sưu tầm