Một số kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn bán người của Sở Tư pháp năm 2019

16/12/2019 14:17 Số lượt xem: 56

Thứ nhất, trong công tác tham mưu chỉ đạo

- Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (dưới đây gọi tắt là Hội đồng) ban hành kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các ngành thành viên Hội đồng tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh: Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện đề án PBGDPL về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020” trong năm 2019. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.  Triển khai các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự, chính trị; Tiếp tục phổ biến Hiến pháp; Kế hoạch phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán người, khiếu nại, tố cáo, các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác PBGDPL, hòa giải, tủ sách, chuẩn tiếp cận pháp luật...

- Chỉ đạo các thành viên Hội đồng tỉnh, các Sở, ban, ngành và Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố trong việc tăng cường công tác PBGDPL đối với các văn bản pháp luật vừa được thông qua và các văn bản liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Thứ hai, về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định, góp ý các  dự thảo văn bản, thẩm định   các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các ngành soạn thảo trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Hệ thống hóa, theo dõi, kiểm tra công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh trong đó chú trọng các nội dung về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người.

Trong năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và 10 dự thảo Luật, Nghị định. Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh thẩm định 47 lượt dự thảo văn bản. Tỉnh đã ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó 10 Nghị quyết; 25 Quyết định) về các lĩnh vực như: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, đất đai, an ninh trật tự, chính sách an sinh xã hội… phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương

Thứ ba, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Bên cạnh việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện của cấp tỉnh, chỉ đạo hướng dẫn các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng với phương châm hướng mạnh về cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, tập trung nguồn lực ưu tiên cho các đơn vị có điều kiện khó khăn, các địa phương tiềm ẩn các vấn đề phức tạp... Sở Tư pháp đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức và nội dung phong phú, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân:

 - Thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng tỉnh triển khai các hoạt động PBGDPL trong toàn tỉnh, tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh và triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh ... Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương tập trung vào triển khai các văn bản pháp luật mới, phổ biến pháp luật về PCCC, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo nổ, đèn trời, phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nhiệm vụ tuyển quân 2019 và 2020. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật liên quan đến các quyền dân sự, chính trị của người dân như hình sự, dân sự, khiếu nại tố cáo, pháp luật lao động.... Tham mưu triển khai hiệu quả các Đề án PBGDPL trong đó tiếp tục chỉ đạo các ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước của Liên Hiệp quốc về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự và chính trị.

- Các văn bản pháp luật mới được kịp thời triển khai tuyên truyền, phổ biến như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật tố tụng hành chính, Luật an toàn thông tin mạng, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật kế toán, Luật thống kê, Luật khí tượng, thủy văn, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật hàng hải Việt Nam, Luật trưng cầu dân ý, Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Luật phí và lệ phí, Luật báo chí (sửa đổi), Luật trẻ em, Luật dược (sửa đổi), Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Cảnh vệ, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bồi thường nhà nước, Luật Quản lý vũ khí…với nhiều hình thức phong phú.

- Tổ chức 51 hội nghị PBGDPL trực tiếp với gần 10.000 lượt người dự tại cơ sở triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm và tăng cường phổ biến, giáo dục Hiến pháp cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đến năm 2022 đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương theo từng thời gian thích hợp.

- Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kí kết Chương trình phối hợp PBGDPL cho phụ nữ giai đoạn 2018 – 2022, ký kết phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh...hướng dẫn tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình phối hợp đã ký kết trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh, tập trung vào việc củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch củng cố, kiện toàn đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kết 5 năm thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 820 tổ hoà giải với 5.426 hòa giải. Về cơ bản đội ngũ hòa giải viên đã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Năm 2019, các Tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải 618 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 417 vụ việc.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, đã hướng dẫn UBND cấp huyện tiến hành đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Công khai danh sách cấp xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Chỉ đạo UBND cấp huyện công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện, thị xã, thành phố, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019. Tập trung xây dựng đạt chuẩn cho 8 xã còn lại đăng ký về dích nông thôn mới năm 2019 bao gồm: Lương Tài 2 xã, Thuận Thành 3 xã và Yên Phong 3 xã, huyện Thuận Thành và huyện Lương Tài đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

- Tiếp tục duy trì các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương như: Mô hình thanh niên tự quản, tuổi trẻ với pháp luật của Tỉnh đoàn; Mỗi tuần một điều luật, Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Phụ nữ với pháp luật, nữ chủ nhà trọ, gia đình hạnh phúc, tình thương và trách nhiệm, đồng cảm...của Hội Phụ nữ tỉnh...Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thành lập Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Yên Giả, huyện Quế Võ, thực hiện 4 buổi tuyên truyền PBGDPL cho trên 300 lượt người là cán bộ và nhân dân xã Yên Giả.

Thứ tư, về công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp

- Tiến hành thống kê tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử trong năm 2018, theo đó 100% trẻ em sinh ra trên địa bàn được đăng ký khai sinh theo yêu cầu, 100% các trường hợp chết được đăng ký khai tử theo qui định.

- Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, thời gian và lộ trình thực hiện cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tiến hành công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên cơ sở quy định tại Nghị định 24/2019/NĐ-CP;

- Việc giải quyết các hồ sơ quốc tịch, nuôi con nuôi đảm bảo theo trình tự thủ tục của pháp luật, đã thụ lý, giải quyết 37 trường hợp xác nhận có quốc tịch Việt Nam, trong đó giải quyết xong 27, đang giải quyết 10 (tăng 17 trường hợp so với năm 2018); thụ lý, giải quyết 06 trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài (giảm 06 trường hợp so với năm 2018); tiến hành ghi chú việc thôi quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu Bộ Tư pháp.

 - Từ 01/01/2019 đến 31/10/2019, đã tiến hành cấp 5.753 Phiếu lý lịch tư pháp (tăng 875 phiếu lý lịch tư pháp so với cùng kỳ năm ngoái).

Có thể thấy, năm 2019, Sở Tư pháp đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, định hướng công tác đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác PBGDPL tạo ra sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các hoạt động liên quan trực tiếp đến phòng, chống tội phạm luôn được Sở Tư pháp nâng cao chất lượng hoạt động bên cạnh đó tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được củng cố, hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm trên địa bàn tỉnh./.

Ngô Thị Bích Khuyên
Nguồn: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật