Một số kết quả 2 năm triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

19/02/2020 08:36 Số lượt xem: 386

Hình ảnh minh họa

Ngay sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai Luật trên địa bàn tỉnh: Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản số 410/HĐPH-PBGDPL ngày 12/7/2017 về phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV trong đó có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó Giao Sở Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở Hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ theo ngành dọc tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch phổ biến, tập huấn nội dung và tinh thần của Luật trên địa bàn tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Thực hiện gửi Đề cương phổ biến Luật do cơ quan ngành dọc cấp trên được phân công biên soạn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để phục vụ cho công tác PBGDPL. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật 6 tháng cuối năm để phổ biến nội dung các Luật mới (Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp tài liệu và báo cáo viên tại Hội nghị). Các thành viên Hội đồng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp tổ chức việc phổ biến Luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch và chức trách được phân công. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị được phân công tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh để phổ biến các Luật; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Hội đồng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 12/9/2019 triển khai thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019  của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mnh các hot động tuyên truyn, ph biến Lut đến vi các đối tượng đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú: Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các ngành thành viên Hội đồng tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các chương trình, đề án về PBGDPL tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện như: Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Đề án về tăng cường công tác PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; Đề án tăng cường PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm; Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục Hiến pháp; phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán người, phòng, chống tội phạm, khiếu nại, tố cáo....

- Sở đã nghiêm túc quán triệt Luật đến 100% công chức, viên chức và người lao động góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức trách nhiệm trong tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, giải quyết nhanh gọn các yêu cầu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, biên soạn tài liệu phổ biến, duy trì chuyên trang, chuyên mục, tập huấn kiến thức pháp luật...cho doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh, nội dung tuyên truyền về Luật, còn tập trung tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành như: Hiến pháp 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Luật mới ban hành trong năm 2017, 2018 và năm 2019. Đồng thời công tác tuyên truyền pháp luật gắn với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đồng người; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Trong đó tuyên truyền sâu rộng các văn bản mới ban hành, các quy định pháp luật có quan hệ mật thiết với đời sống nhân dân, nhất là các quy định pháp luật về dân sự, đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, lao động, việc làm, các chính sách, chế độ mà người dân, doanh nghiệp được hưởng, các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định của tỉnh...

- Đặc biệt, Sở đã biên tập và cấp phát Cuốn hỏi đáp về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp và người dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và UBND cấp huyện.

- Biên soạn Tờ gấp tìm hiểu Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ cấp phát đến Trung tâm hành chính công của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trẻ kết quả của UBND cấp xã để cấp phát miễn phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng Chuyên mục: Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn nhằm cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, phản ánh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trao đổi, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

- Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật, phục vụ cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên lĩnh vực, ngành quản lý để doanh nghiệp tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh ban hành. Các doanh nghiệp được truy cập và sử dụng miễn phí các thông tin pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và Sở Tư pháp đây được coi là một kênh chính thống cung cấp kịp thời những văn bản pháp luật mới liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới…; những vấn đề về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, những quy định về thủ tục hành chính, các chính sách, chương trình trợ giúp và các thông tin tư vấn hỗ trợ khác cho doanh nghiệp.

- Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là các văn bản pháp luật mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp các văn bản quy phạm pháp pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những vấn đề gây cản trở việc thực hiện chính sách pháp luật với cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trực tiếp cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp về các chế độ, chính sách, các thủ tục hành chính liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, cấp chứng nhận đầu tư. Các hình thức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật khác như qua Đài phát thanh, truyền hình, báo, bản tin, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật... Triển khai phổ biến chính sách pháp luật đã ban hành có liên quan đến các doanh nghiệp như: Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế, xuất khẩu hàng hóa…Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn và các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành đối thoại và trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của mình.

- Bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức pháp luật: Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức và phối hợp tổ chức trên 200 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 20.000 lượt người; Biên tập, phát hành hàng trăm loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 500.000 bản in, cấp phát tới các cơ quan, đơn vị liên quan từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở. Hàng năm, phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động thương binh và xã hội, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ Đầu tư phát triển và UBND cấp huyện tổ chức các hội nghị tập huấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp thu hút nhiều doanh nhân tham gia theo các chủ đề như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn lực về đất đai, vốn từ ngân hàng, chính sách thuế, thành lập doanh nghiệp, Hiệp định tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ...

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Sở Tư pháp đã tổ chức việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp khi có yêu cầu thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại; giải đáp trực tuyến qua mạng điện tử, thư điện tử…và các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung giải đáp, hướng dẫn cho doanh nghiệp là các văn bản quy phạm pháp luật mới và đã ban hành còn hiệu lực về đất đai, môi trường, khoáng sản, khai thác nước cho doanh nghiệp; các quy định của pháp luật trong quá trình tìm hiểu đầu tư, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Về lĩnh vực lao động, các doanh nghiệp được tư vấn, giải đáp kịp thời về các chính sách pháp luật và vướng mắc trong quá trình triển khai, hoạt động. Tại các cuộc tập huấn, phổ biến pháp luật Sở đã trực tiếp tư vấn, giải đáp trên 100 ý kiến, kiến nghị về pháp luật của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nữ.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật: Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật thông qua tiếp nhận văn bản và được gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh về cơ chế, chính sách… liên quan đến việc thi hành pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh theo chức trách, nhiệm vụ được giao; Tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 theo quy định của Luật, Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách pháp luật, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với doanh nghiệp và Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.../.

Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật