Kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”

16/12/2019 14:18 Số lượt xem: 79

Thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” , Sở Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của đơn vị ngày càng phát triển:

Bên cạnh việc tham mưu cho UBND, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp còn chủ động ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện, phục vụ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh: Hàng năm, Sở đều xây dựng các kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán người; Kế hoạch về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Kế hoạch số về tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông; Kế hoạch về tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC; quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo nổ, đèn trời dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch về triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Sở đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị 07 đến 100% công chức, viên chức và người lao động góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường ý thưc trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Hàng năm, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, các chi bộ đảng, các phòng chuyên môn đều ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông; bản thân và gia đình thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý pháo và đèn trời...Cam kết được coi là chỉ tiêu đánh giá thi đua xếp loại đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và các chi bộ, đơn vị thuộc Sở. Trong 5 năm không có đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vi phạm cam kết.

Công tác thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an được Sở Tư pháp quan tâm tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động chuyên môn, tham mưu chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung bảo đảm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành như: Hiến pháp 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Luật mới ban hành trong năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời công tác tuyên truyền pháp luật gắn với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đồng người; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Trong đó tuyên truyền sâu rộng các văn bản mới ban hành, các quy định pháp luật có quan hệ mật thiết với đời sống nhân dân, nhất là các quy định pháp luật về dân sự, đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, lao động, việc làm, các chính sách, chế độ mà người dân được hưởng, các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định của tỉnh...

Đối với nông dân: Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn các trình tự, thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi dất; Xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trong quản lý sử dụng đất đai, nghĩa vụ nộp thuế; Tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đối với phụ nữ: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em; Luật bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Các quy định về phòng, chống mại dâm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Đối với cán bộ công chức: Tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Chú trọng các quy điịnh pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức. Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, thiết thực thông qua mô hình Ngày pháp luật.

Đối với thanh, thiếu niên: Phổ biến các quyền, bổn phận của trẻ em, của thanh niên; Luật Giao thông đường bộ; Các quy định về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, Luật nghĩa vụ quân sự.

Đối với người lao động và người sử dụng lao động: Phổ biến pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trách nhiệm vật chất khi vi phạm kỷ luật lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động; về công đoàn, thỏa ước lao động tập thể.

Đối với sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các lực lượng an ninh khác: Phổ biến các kiến thức pháp luật liên quan đến vị trí, nhiệm vụ công tác, Luật sĩ quan quân đội nhân dân (đã sửa đổi), Pháp lệnh công an xã, Luật Công an nhân dân, các quy định về xử lý vi phạm hành chính, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội; kiến thức pháp luật về dân quân tự vệ, dự bị động viên, quy định về quốc phòng có liên quan.

Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo chỉ đạo. Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn có ý thức tự học tập, tìm hiểu trau dồi kiến thức pháp luật áp dụng trong công tác và cuộc sống cho mình và gia đình, cộng đồng. Các văn bản về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đượ quan tâm quán triệt như: Nghị quyết số 28/NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI, ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”... góp phần nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của đơn vị. Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan luôn xác định rõ công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan là của cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm ổn định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm, đánh giá đúng về thực trạng công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc của đơn vị. Do vậy, đã thực hiện các giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của cơ quan nhằm đạt được tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Kết hợp chặt chẽ  giữa phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sở đã xây dựng và quán triệt nghiêm túc Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ, các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật công vụ, văn hóa công sở, quy chế cung cấp thông tin, kỷ luật phát ngôn, nội quy phòng cháy, chữa cháy, các quy định về phòng, chống tội phạm. Nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ phận công chức, viên chức và người lao động; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác với các thế lực thù địch và tội phạm khác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia biểu tình trái pháp luật; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, bố trí lịch trực sẵn sàng trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm...

Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ “Quy định về bảo vệ Cơ quan, doanh nghiệp”; Bố trí lực lượng bảo vệ cơ quan 24h/24h đảm bảo an ninh trật tự cơ quan. Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan. 100% đối tượng là lãnh đạo cấp phòng trở lên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do tỉnh và quân khu tổ chức theo quy định.

5 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA, Sở Tư pháp đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, định hướng công tác đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Công tác PBGDPL tạo ra sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các hoạt động liên quan trực tiếp đến phòng, chống tội phạm luôn được Sở Tư pháp nâng cao chất lượng hoạt động song song cùng với việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được củng cố, hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 07, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Ngô Thị Bích Khuyên
Nguồn: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật