Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tại xã Yên Trung

28/11/2019 10:04 Số lượt xem: 248

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh.

Ngày 08/10/2019 tại UBND xã Yên Trung, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ và Nhân dân xã.

Dự Hội nghị có đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân của xã.

Tại Hội nghị, ngoài những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu chuyên đề Luật Đất đai năm 2013 tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương như vấn đề sở hữu đất đai, quyền, nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, UBND xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Hội nghị lần này được tổ chức tại địa phương là một sự quan tâm lớn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Những nội dung pháp luật được phổ biến gần gũi và thiết thực góp phần để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Hiến pháp, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ và Nhân dân địa phương được tìm hiểu quy định pháp luật rất cần thiết, bổ ích. Mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND huyện tiếp tục quan tâm tới phong trào chung của địa phương nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời đề nghị các công chức chuyên môn, các đoàn thể, lãnh đạo các thôn tiếp tục rà soát nhu cầu, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trong xã và các các thôn. Đề nghị các đại biểu với những kiến thức đã được truyền đạt tại Hội nghị sẽ áp dụng vào thực tế gia đình, tích cực tuyên truyền vận động hàng xóm tham gia thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

       

Nguyễn Thị Thu Huyền – Văn phòng Sở