Bắc Ninh tuyên truyền Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam

27/04/2017 11:25 Số lượt xem: 2002

Các nội dung tuyên truyền gồm Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chchính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân gia đình 2014, Luật Đất đai 2013...

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, công chức và nhân dân về nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh Lê Đăng Việt cho biết, mục tiêu của đề án là tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm giúp cán bộ, nhân dân địa phương nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm trong việc thực thi, chấp hành theo Hiến pháp và Pháp luật, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển. 

Đồng thời, phát huy vai trò của Ngành Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Quyết định 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; 

Quang cảnh hội nghị

UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2105/KH-UBND ngày 10/8/2015 triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung Đề án đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành kịp thời, thống nhất và tiết kiệm; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, phát huy tốt các nguồn lực được giao. 

Nội dung tập trung thực hiện tuyên truyền, phổ biến trong năm 2017 bao gồm các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân gia đình 2014, Luật Đất đai 2013... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực, phát huy những hình thức PBGDPL có hiệu quả, Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình, biên tập tài liệu... 

Đặc biệt, với phương châm hướng về cơ sở, Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức các hội nghị tại các thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn theo lịch thực hiện từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2017.

Thái Hùng
Nguồn: TTXVN