Cơ cấu tổ chức

23/12/2015 20:35 Số lượt xem: 124
Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ

 

I. Giám đốc, Phó giám đốc:

  

1. Giám đốc: Chu Văn Thảo

-  Địa chỉ liên hệ: 

- Số điện thoại: 0241.3.600 965 

-  Di động : 0915.278.687

-  Email : cvthao.stp@bacninh.gov.vn 

 

           Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp theo chức năng nhiệm vụ. Làm chủ tài khoản của Sở.

           Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng đề án, báo cáo tổng kết của ngành trình Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

            Phụ trách nhiệm vụ công tác của:Thanh tra Sở; Phòng Bổ trợ tư pháp;  các Phòng Công chứng;

          Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng, các Ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

           Theo dõi công tác tư pháp tại huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh.

 

       2. Phó giám đốc: Đoàn Thị Hồng Nhung 

-  Địa chỉ liên hệ:            

-  Số điện thoại: 0241 3 600 688

-  Di động : 0983 589 676

-  Email : dthnhung.stp@bacninh.gov.vn

 

            Giúp Giám đốc Sở:

              - Kiêm Chánh Thanh tra Sở;

        - Phụ trách nhiệm vụ công tác của:  phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL; phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật; 

           - Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ nghành Tư pháp;

        - Công tác phối hợp giúp Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tiếp dân theo quy định tại Văn phòng tiếp công dân của tỉnh;

         - Tham gia các Hội đồng, BCĐ của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

           - Theo dõi công tác tư pháp các huyện Yên phong, Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

              

        3. Phó giám đốc: Lê Đăng Việt

-  Địa chỉ liên hệ:            

-  Số điện thoại: 0241 3 508 282

-  Di động : 0902 204 666

-  Email : ldviet.stp@bacninh.gov.vn 

 

Giúp Giám đốc Sở:

- Làm phụ chủ tài khoản của Sở;

- Phụ trách các nhiệm vụ công tác của: Văn phòng Sở; Phòng Phổ biến - giáo dục pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Phòng Hành chính tư pháp;Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Tham gia các Hội đồng, BCĐ của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi công tác tư pháp các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài.

II. Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Hành chính tư pháp

4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành Pháp luật

6.Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

7. Phòng Bổ trợ Tư pháp

8. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

9. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

10. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

11. Phòng Công chứng số I

12. Phòng Công chứng số II

13. Phòng Công chứng số III

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư Pháp
Nguồn: BBN