Cơ cấu tổ chức

23/12/2015 20:35 Số lượt xem: 151
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ

I. Giám đốc, Phó giám đốc:

                 1. Giám đốc: Hồ Nguyên Hồng

Đồng chí Hồ Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Ninh

-  Địa chỉ liên hệ: 

- Số điện thoại: 0222.

-  Di động : 0913.257.172

-  Email : hnhong.stp@bacninh.gov.vn 

 - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp theo chức năng nhiệm vụ.

 - Làm chủ tài khoản của Sở;

         - Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng đề án, báo cáo tổng kết của ngành trình Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

           - Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng, các Ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

       2. Phó giám đốc: Đoàn Thị Hồng Nhung 

-  Địa chỉ liên hệ:            

-  Số điện thoại: 02222 3 600 688

-  Di động : 0983 589 676

-  Email : dthnhung.stp@bacninh.gov.vn

 Giúp Giám đốc Sở:

          - Phụ trách nhiệm vụ công tác của: Văn phòng Sở; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản, Thanh tra Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng Bổ trợ tư pháp;

          - Làm phụ chủ tài khoản của Sở;

          - Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ nghành Tư pháp;

          - Tham gia các Hội đồng, BCĐ của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

          - Theo dõi công tác tư pháp các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Thành Phố Bắc Ninh;

          -  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.              

                     3. Phó giám đốc: Lê Đăng Việt

-  Địa chỉ liên hệ:            

-  Số điện thoại: 0222 3 508 282

-  Di động : 0902 204 666

-  Email : ldviet.stp@bacninh.gov.vn 

Giúp Giám đốc Sở:

- Phụ trách các nhiệm vụ công tác của: Phòng Phổ biến, giáo dục Pháp luật, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, các Phòng Công chứng, Phòng Hành chính Tư pháp.

- Công tác phối hợp giúp Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tiếp dân theo quy định tại Văn phòng tiếp công dân của tỉnh;

- Tham gia các Hội đồng, BCĐ của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi công tác tư pháp các huyện Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và thị xã Từ Sơn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

II. Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Hành chính tư pháp

4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành Pháp luật

6. Phòng Bổ trợ Tư pháp

7. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

8. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

9. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

10. Phòng Công chứng số I

11. Phòng Công chứng số II

12. Phòng Công chứng số III

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tư Pháp
Nguồn: BBN