Cán bộ tổ chức cấp xã

23/12/2015 20:35 Số lượt xem: 213
Cán bộ tổ chức cấp xã

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN  BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ
         
STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Số điện thoại
Đơn vị: Huyện Gia Bình
1 Nguyễn Bá Giang 1974 Xã Đại Bái 0983 200532
2 Nguyễn Văn Trường 1957 Xã Quỳnh Phú 0917 417858
3 Nguyễn Văn Siêu 1959 Xã Quỳnh Phú 0972 380465
4 Lê Phú Thụy 1978 Xã Đông Cứu 0908 743825
5 Nguyễn Đăng Tuấn 1984 Xã Đông Cứu 0978 618484
6 Nguyễn Xuân Huy 1974 TT Gia Bình 0988 121003
7 Nguyễn Thế Khiên 1963 Xã Giang Sơn  0934 383066
8 Trịnh Đình Vi 1976 Xã Song Giang 0169 7416188
9 Nguyễn Bá Toản 1960 Xã Song Giang 0986 281949
10 Nguyễn Thị Hằng 1989  Xã Lãng Ngâm 0169 6963881
11 Nguyễn Đức Nhường 1983  Xã Lãng Ngâm 0983 118010
12 Đoàn Công Nghiệp 1974 Xã Đại Lai 0912 514069
13 Nguyễn Văn Phùng 1976 Xã Xuân Lai 0936 856611
14 Lê Tiến Hiền 1964 Xã Nhân Thắng 0912 123848
15 Đỗ Văn Tuấn 1970 Xã Thái Bảo 0914 607556
16 Nguyễn Đình Hường 1963 Xã Giang Sơn 0975 561577
17 Trần Thị Lịch 1961 Xã Cao Đức 0946 671684
18 Nguyễn Thị Hằng 1987 Xã Cao Đức 0168 5447144
19 Nguyễn Trọng Bút 1983 Xã Vạn Ninh 02143 506511
20 Đỗ Văn Sự 1961 Xã Vạn Ninh 0914 344989
21 Trần Trọng Đĩnh 1960 Xã Bình Dương 0949 934355
Đơn vị:  Huyện Quế Võ 
21 Nguyễn Văn Minh 1964 Việt Thống 915942909
22 Nguyễn Văn Sung 1964 Quế Tân 982394467
23 Trần Văn Bình 1972 Quế Tân  
24 Nguyễn Mậu Thuyên 1977 TT Phố Mới 944066686
25 Nguyễn Mậu Uyển 1970 TT Phố Mới 948065408
26 Trần Văn Long 1977 Phượng Mao 915630769
27 Nguyễn Khắc Huấn 1974 Phượng Mao  
28 Nguyễn Hữu Nam 1970 Việt Hùng 915629778
29 Nguyễn Thị Thu 1986 Việt Hùng 120205859
30 Nguyễn Thị Thịnh 1963 Phương Liễu 1696211778
31 Nguyễn Văn Dược 1960 Phương Liễu 983527618
32 Nguyễn Văn Đức 1978 Mộ Đạo 1696212072
33 Nguyễn Công Dân 1972 Mộ Đạo 982300488
34 Nguyễn Văn Tin 1977 Đại Xuân 915182414
35 Nguyễn Văn Thu 1964 Nhân Hoà 1236557577
36 Cao Thị Duyên 1982 Nhân Hoà 949187054
37 Trần Hữu Sáng 1982 Đức Long 914939616
38 Nguyễn Văn Quỳnh 1975 Cách Bi 919586753
39 Đinh Văn Nam 1972 Bằng An 1668702159
40 Nguyễn Thị Tưởng 1979 Hán Quảng 1693448882
41 Nguyễn Quang Minh 1975 Hán Quảng  
42 Lê Đức Thế 1987 Hán Quảng  
43 Lê Văn Cao 1968 Phù Lương 977575336
44 Nguyễn Khắc Thường 1959 Chi Lăng 945561410
45 Nguyễn Tiến Thời 1982 Chi Lăng 984422758
46 Nguyễn Thị Được 1982 Đào Viên 983963218
47 Đỗ Đức Huệ 1971 Ngọc Xá 948437321
48 Nguyễn Thị Vân 1989 Ngọc Xá  
49 Đặng Văn Hiển 1962 Yên Giả 1696538575
50 Phùng Tiến Khoái 1966 Yên Giả 946531878
51 Lê Phú Thành 1976 Phù Lãng 984115789
52 Nguyễn Thị Yến 1981 Phù Lãng 972079259
53 Phạm Trọng Nhị 1962 Châu Phong 976080775
54 Nguyễn Phan Trung 1977 Châu Phong 977165830
55 Nguyễn Thị Quyên 1983 Bồng Lai 976991698
Đơn vị: Huyện Yên Phong 
54 Đặng Thế Ninh 1968 Xã Thụy Hòa 1698164232
55 Nguyễn Tiến Nghĩa 1959 Xã Thụy Hòa   
56 Đào Văn Hòa 1955 Xã Yên Phụ 912662990
57 Dương Thị Mỹ 1983 Xã Dũng Liệt 1682590882
58 Nguyễn Văn Dũng 1976 TT. Chờ  
59 Nguyễn Thị Hằng 1985 TT. Chờ 903298863
60 Nguyễn Vân Hà 1977 Xã Tam Giang 983365606
61 Nguyễn Bá Dũng 1973 Xã Đông Phong  
62 Nguyễn Văn Giáp 1976 Xã Long Châu 942722742
63 Nguyễn Văn Lượng 1966 Xã Long Châu 962191966
64 Nguyễn Đức Đại 1971 Xã Trung Nghĩa 904981971
65 Nguyễn Hồng Tuất 1974 Xã Văn Môn 976547436
66 Nguyễn Sĩ Huề 1962 Xã Đông Thọ 915772063
67 Phạm Ngọc Ánh 1973 Xã Đông Thọ  
68 Trần Văn Y 1970 Xã Hòa Tiến 973925698
69 Trương Quang Ánh 1974 Xã Đông Tiến  
70 Nguyễn Đức Toàn 1968 Xã Đông Tiến  988626658
71 Nguyễn Hữu Hiệp 1986 Xã Yên Trung 949732246
72 Hoàng Duy Ngọc 1956 Xã Tam Đa  
Đơn vị: Huyện Lương Tài
73 Nguyễn Văn San 1958 Phú Lương 0986.175.333
74 Khúc Xuân Vinh 1962 Lâm Thao 0976.743.678
75 Ngô Văn Thách 1980 Quảng Phú 0976.759.720
76 Vũ Quang Thắng 1970 Bình Định 0983.645.241
77 Nguyễn Quang Lâm 1957 Thị trấn Thứa 0986.817.668
78 Nguyễn Văn Trí 1957 Tân Lãng 0976.476.889
79 Nguyễn Văn Huynh 1960 Trung Chính 0983.301.811
80 Nguyễn Văn Lạng 1956 Phú Hoà 0969.258.347
81 Nguyễn Đức Chuẩn 1963 Trừng Xá 0944.802.339
82 Nguyễn Thị Lừng 1970 Minh Tân 0962.305.798
83 Phạm Hữu Diến 1962 Lai Hạ 01658.551.524
84 Đỗ Văn Hà 1976 Trung Kênh 0982.566.674
85 Nguyễn Văn Tầy 1962 Mỹ Hương 01695.198.048
86 Nguyễn Văn Thịnh 1987 An Thịnh 0976.794.734
Đơn vị: Thị xã Từ Sơn 
85 Vũ Thị Bích Hiền 12/28/1972 Phường Trang Hạ 0989389727
86 Ngô Việt Bắc 12/23/1974 Phường Đình Bảng 0982067479
87 Nguyễn Thạc Thông 7/7/1981 Phường Đình Bảng  
88 Nguyễn Văn Sửa 10/21/1960 Phường Châu Khê 0904200029
89 Nguyễn Văn Cường 4/2/1978 Phường Châu Khê 0916595388
90 Nguyễn Mạnh Hải 7/6/1978 Phường Đồng Nguyên 0903404378
91 Nguyễn Văn Thanh 10/29/1986 Phường Đồng Nguyên 0977644024
92 Nguyễn T. Phương Mai 8/21/1983 Phường Tân Hồng 0989947616
93 Dương Văn Giáp 3/2/1984 Phường Tân Hồng 0989747965
94 Nguyễn Văn Hồng 10/14/1980 Phường Tân Hồng 01669406668
95 Dương Quang Điểm 10/16/1962 Phường Tân Hồng  
96 Đỗ Việt Hà 5/25/1971 Phường Đông Ngàn 0988039898
97 Ngô Thị Bích Hằng 4/14/1981 Phường Đông Ngàn 0986935899
98 Lưu Quang Đắc 2/20/1958 xã Phù Khê 0915971337
99 Nguyễn Thị Hạnh 1984 xã Phù Khê 0168511054
100 Ngô Thị Thảo   xã Phù Khê  
101 Đàm Thị Thanh 10/23/1978 xã Tương Giang 0982475899
102 Nguyễn Xuân Viết 10/4/1966 xã Phù Chẩn 0987485965
103 Nguyễn Đức Hòa 4/10/1960 xã Phù Chẩn 0936254772
104 Nguyễn Thị Phấn     xã Hương Mạc 01689116943
105 Ngô Thị Hoa 10/16/1985 xã Tam Sơn 0982273288
Đơn vị: Huyện Thuận Thành 
106 Nguyễn Thị Bích Liên 1984 Thanh Khương  
107 Nguyễn Minh Thơ   Ninh Xá  
108 Vũ Văn Phòng   Song Liễu  
109 Nguyễn Văn Nam   Trạm Lộ  
110 Tạ Quang Vịnh 1964 Gia Đông  
111 Nguyễn Thị Hoa 1981 Đại Đồng Thành  
112 Nguyễn Giáp Đạt 1984 Đình Tổ  
113 Nguyễn Phấn Hùng 1985 Hoài Thượng  
114 Nguyễn Chí Hiển   Mão Điền  
115 Nguyễn Văn Bồng   An Bình  
116 Lưu Văn Cường 1962 Thị Trấn Hồ  
117 Nguyễn Văn Vượng   Xuân Lâm  
118 Nguyễn Văn Hồng   Hà Mãn  
119 Nguyễn Quý Luân   Song Hồ  
120 Đàm Công Toán 1984 Nguyệt Đức  
121 Nguyễn Tử Vũ 1961 Nghĩa Đạo  
122 Nguyễn Bá Tuân 1972 Trí Quả  
123 Nguyễn Tất Chính   Ngũ Thái  
Đơn vị: Huyện Tiên Du
124 Dương Thị Sóng 30/01/1970 Phòng Tư pháp   
125 Nguyễn Bá Kính 25/12/1972 Phòng Tư pháp   
126 Nguyễn Sỹ Hùng 1973 Phòng Tư pháp   
127 Nguyễn Đức Thuần 10/10/1964 TT Lim  
128 Phạm Bá Mưu 12/12/1957 Phú Lâm  
129 Nguyễn Văn Sự 1961 Phú Lâm  
130 Nguyễn Văn Quyết 1/6/1979 Nội Duệ  
131 Nguyễn Thị Hường   Nội Duệ  
132 Nguyễn Hữu Vững 1965 Hoàn Sơn  
133 Nguyễn Mậu Bính 11/7/1959 Đại Đồng  
134 Nguyễn Tiến Văn 6/5/1957 Tri Phương  
135 Vũ Quang Thiệu 6/7/1969 Tri Phương  
136 Nguyễn Văn Oai 17/11/1976 Phật Tích  
137 Lê Đắc Công 25/9/1962 Cảnh Hưng  
138 Nguyễn Duy Đức 1957 Cảnh Hưng  
139 Nguyễn Đức Lương 15/8/1959 Minh Đạo  
140 Nguyễn Hải Hậu 1983 Minh Đạo  
141 Vương Hữu Dũng 11/1/1984 Việt Đoàn  
142 Dương Văn Phán 13/101959 Hiên Vân  
143 Lã Văn Quang 7/9/1964 Liên Bão  
144 Nguyễn Đình Thụy 15/01/1960 Lạc Vệ  
145 Nguyễn Văn Tuyn 6/7/1983 Tân Chi  
146 Ng.Thị Thanh Thúy 1983 Tân Chi  
Đơn vị: Thành phố Bắc Ninh
147 Nguyễn Thị Thúy Hằng  1979 Xã Hòa Long   
148 Đỗ Thị Thu 1976 Phường Tiền An   
149 Bùi Quang Hội 1959 Phường Thị Cầu  
150 Dương Trọng Nghĩa 1950 Phường Thị Cầu  
151 Nguyễn Hồng Thanh 1971 Phường Vệ An  
152 Tống Quang Thanh 1979 Phường Vạn An  
153 Nguyễn Việt Trung  1973 Phường Kinh Bắc   
154 Phạm Ngọc Hải 1989 Phường Kinh Bắc   
155 Nguyễn Văn Thuật 1957 Phường Khúc Xuyên  
156 Đặng Văn Hoàn  1977 Xã Kim Chân  
157 Nguyễn Thanh Tuấn  1977 Xã Kim Chân  
158 Đỗ Huy Hải 1972 Phường Ninh Xá  
159 Nguyễn Thị Thu Trang 1981 Phường Đáp Cầu  
160 Nguyễn Kiều Khánh  1970 Phường Đại Phúc   
161 Nguyễn Văn Quang  1982 Phường Đại Phúc   
162 Đàm Thị Hoa  1975 Phường Võ Cường   
163 Nguyễn Công Phúc  1980 Phường Hạp Lĩnh  
164 Nguyễn Văn Cường 1982 Phường Phong Khê  
165 Nguyễn Thành Đô 1965 Phường Phong Khê  
166 Nguyễn Thị Ngát 1979 Phường Suối Hoa  
167 Nguyễn Hồng Hải 1968 Xã Nam Sơn  
168 Nguyễn Văn Nguyên 1973 Phường Khắc Niệm  
169 Nguyễn Mạnh Nha  1959 Phường Vân Dương   
170 Nguyễn Tiến Bắc  1965 Phường Vân Dương   
171 Nguyễn Văn Thành 1968 Phường Vũ Ninh  
172 Nguyễn Thế Ngọc 1979 Phường Vũ Ninh  
Sở Tư Pháp
Nguồn: BBN