Tổ chức và biên chế cán bộ của Phòng Tư pháp cấp huyện

23/12/2015 20:35 Số lượt xem: 408
Tổ chức và biên chế cán bộ của Phòng Tư pháp cấp huyện

Tổ chức và biên chế cán bộ

 

1. Phòng Tư pháp có Trưởng phòng; không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức khác.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.
b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.
c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.
d) Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

(Theo "Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV" của Bộ Tư Pháp và Bộ Nội Vụ ngày 28/4/2009)

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TƯ PHÁP
       
Họ và tên Năm sinh Chức danh Số điện thoại
Đơn vị: Huyện Gia Bình
Vũ Văn Quý 1978 Trưởng phòng 0983 124 878
Lê Công Quyền 1977 Phó Trưởng phòng 0166 5858 589
Đơn vị: Huyện Quế Võ
Nguyễn Văn Tụ 1972 Trưởng phòng 0912314596
Nguyễn Thị Thảo 1978 Phó Trưởng phòng 0902235999
Phạm Đình Ninh 1962 Phó Trưởng phòng 0915503872
Đơn vị: Huyện Yên Phong
Nguyễn Văn Thành                    1956 Trưởng phòng 0985740335
Hồ Việt Cường 1972 Phó Trưởng phòng 0913249394
Đơn vị: Huyện Lương Tài
Vũ Đình Phúc                              1970 Trưởng phòng 0986.895.891
Vũ Đình Khởi 1968 Phó Trưởng phòng 0982.868.059
Đơn vị: Thị xã Từ Sơn
Nguyễn Đức Thắng 1/10/1961 Trưởng phòng  
Tạ Văn Cần 8/23/1978 Phó Trưởng phòng 0982312899
Đỗ Thị Kim Đức 10/2/1977 Phó Trưởng phòng 0973148389
Đơn vị: Huyện Thuận Thành
Nguyễn Tiến Hỷ 1954 Trưởng phòng 0988725257
Nguyễn T.Phương Thảo 1975 Phó Trưởng phòng 0904528978
Đơn vị: Huyện Tiên Du
Dương Thị Sóng 30/01/1970 Trưởng phòng 02413501458
Nguyễn Bá Kính 25/12/1972 Phó Trưởng phòng  
Đơn vị: Thành phố Bắc Ninh
Nguyễn Văn Hồng    Trưởng phòng 0904785849
Nguyễn Văn Chiến    Phó Trưởng phòng  
Dương Tố Uyên   Phó Trưởng phòng 0904154424

 

Sở Tư Pháp
Nguồn: BBN